Predmetnik programa splošna gimnazija

Predmet

Kratica

1.

2.

3.

4.

Standard

Maturitetni standard

Obvezni štiriletni predmeti:
Slovenščina

SLO

4

4

4

4

560

560

Matematika

MAT

4

4

4

4

560

560

Prvi tuji jezik

ANG*

3

3

3

3

420

420

Drugi tuji jezik

NEM*

3

3

3

3

420

420

Zgodovina

ZGO

2

2

2

2

280

280

Športna vzgoja

ŠVZ

3

3

3

3

420

Obvezni predmeti:
Glasba

GLA

1,5

52 + 18**

Likovna umetnost

LUM

1,5

52 + 18**

Geografija

GEO

2

2

2

210

280

Biologija

BIO

2

2

2

210

315

Kemija

KEM

2

2

2

210

315

Fizika

FIZ

2

2

2

210

315

Psihologija

PSI

2

70

280

Sociologija

SOC

2

70

280

Filozofija

FIL

2

70

280

Informatika

INF

2

70

Skupaj

32

29

29

21

3.884

Ure za izbirne predmete

-

3

3

8-12

490-630

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

300

SKUPAJ:

32

32

32

29-33

4.675-4.815

Skupaj štev. tednov izobraževanja

38

38

38

36

* ali obratno

** izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin

Razporeditev ur za izbirne predmete je naslednja:

  • 2. letnik: 1 ura likovno snovanje (LIS), 1 ura informatike, 1 ura sociologije
  • 3. letnik: 1 ura matematike, 1 ura prvega tujega jezika, 1 ura zgodovine
  • 4. letnik:
    • priprava na maturo pri obveznih maturitetnih predmetih: 2 uri matematike, 1 ura slovenščine, 1 ura nemščine, 1 ura angleščine
    • priprava na maturo pri izbirnih predmetih: 3 ure zgodovine, 4 ure geografije, 3 ure kemije, 3 ure fizike,6 ur psihologije, 6 ur sociologije.

Pogoj za dokončanje izobraževanja je uspešno opravljena matura. Ta obsega obvezni (pisni in ustni izpit iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika) in izbirni del (iz dveh izbirnih predmetov).

 

Na vrh