Energetska sanacija Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše

 

 

Untitled-1

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6. razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; 1. prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb.

 

Naziv upravičenca: Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Kratek opis operacije:

Investitor želi v skladu s svojimi dolgoročnimi cilji, strategijami in politikami zagotoviti energetsko sanacijo Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše in Dijaškega doma GSKŠ Ruše, s katero želi:

-            izboljšati mikroklimatske pogoje v prostorih za izobraževanje, praktično usposabljanje in bivanje (povečati zadovoljstvo vseh udeležencev izobraževalnega procesa)

-            zmanjšati stroške energije tekočega obratovanja in vzdrževanja na osnovi toplotne zaščite in uporabe energetsko varčnih in okolju prijaznih tehnologij,

-            zmanjšati toplogredne izpuste in onesnaževanje okolja.

 

Celovit cilj investicije je varčevanje z energijo, ohranjanje okolja, z omenjenimi posegi spodbuditi ekološko zavest in ustvariti podporno okolje za čim večjo ekološko ozaveščenost.

 

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:

 

Skupaj stroški operacije

1.200.225,29 EUR

EU sredstva – Kohezijski sklad

900.168,97 EUR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

200.037,55 EUR

Lastna sredstva

100.018,77 EUR

 

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 09.06.2011-15.09.2013

 

Kontaktna oseba: Marjan Kukovič

 

POVEZAVE do spletnih strani:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – skrbnik pogodbehttp://www.mizs.gov.si/

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – organ upravljanja: http://www.mzip.gov.si/

EU-SKLADI: http://www.eu-skladi.si/

Na vrh