Pravilnik o domskem redu GSKŠ Ruše

HIŠNI RED in SOBNA PRAVILA

Domska skupnost

Dijaki imajo v času bivanja v domu pravico in dolžnost, da prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog v skladu z vzgojnim programom in letnim delovnim načrtom doma. Dijaki so kot skupnost dijakov organizirani v Domsko skupnost. Domska skupnost deluje na ravni doma in vzgojnih skupin. Organizira domsko življenje in delo v prostem času ter obravnava vprašanja povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem in daje organom doma svoje predloge. Domsko skupnost vodi odbor, v katerem so predstavniki vzgojnih skupin. Domska skupnost ima svoja pravila delovanja.

Naloge domske skupnosti:

spodbuja in motivira dijake za njihovo aktivno vključevanje v vzgojni proces,

opozarja na pravice in obveznosti dijakov,

obravnava programe dela in pomembna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom ter uresničevanjem domskega reda,

daje organom doma svoje predloge,

sodeluje pri organizaciji interesnih dejavnosti in spodbuja dijake k vključevanju v domske aktivnosti.

 

Domska skupnost lahko oblikuje odbore:

Odbor za učenje in učni uspeh – si prizadeva, da bi dijaki dosegli čim boljši učni uspeh. Vodi razgovore o težavah pri učenju, išče rešitve, organizira pomoč slabšim učencem z inštrukcijami in medsebojno pomoč. Analizira učne rezultate vzgojne skupine ob trimestru in si prizadeva odpraviti vzroke neuspeha. Organizira predavanje o tehnikah učenja in pripravlja informacije o literaturi, delovnih gradivih, izobraževalnih oddajah.

Odbor za kulturo odnosov – sestavljajo dijaki iz vsake vzgojne skupine po dva. Prizadevajo si vzpostaviti dobre medsebojne odnose med dijaki ter med dijaki in vzgojitelji. Obravnavajo izvajanje pravil življenja in dela v dijaškem domu, red in disciplino, (ne)mir med učnimi urami, primerno vedenje v jedilnici, na hodnikih in na dvorišču. Predlaga pohvale in nagrade za dijake in aktivno sodeluje v razgovorih o vzgojnih ukrepih.

Odbor za higieno in prehrano – odbor si prizadeva za prijazno urejenost prostorov, zlasti sob in skupnih prostorov. Na dijake skušajo vplivati , da pazijo na inventar, predlagajo popravila in novitete. Odbor sodeluje pri sestavi jedilnikov in predlaga izboljšave in morebitne popravke.

5

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje s starši

Prvi roditeljski sestanek je vsako leto organiziran ob prihodu dijakov v dom dan pred pričetkom pouka.

Vsebina sestanka je:

predstavitev vzgojnega programa doma in vzgojiteljev, ki bodo vodili vzgojno skupino,

obravnava pravil življenja in dela v domu,

dogovor o načinih in oblikah sodelovanja staršev z vzgojiteljem.

Govorilne ure:

Datum in uro govorilnih ur prilagajamo željam in potrebam staršev. Zaradi velike oddaljenosti staršev uporabljamo tudi druge oblike povezovanja med vzgojiteljem in starši, kot sta pisno in telefonsko sporočanje.

 

Vsak vzgojitelj je staršem vedno na voljo in ga lahko pokliče po telefonu v času, ko je po razporedu v službi.

Druge oblike sodelovanja s starši
Starše vabimo:

k sodelovanju pri izvajanju interesnih dejavnosti,

na prireditve, kjer nastopajo njihove hčere ali sinovi,

na predavanje o aktualnih temah.

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosti čas – interesne dejavnosti

Zelo pomemben del vzgojnega dela v domu predstavljajo interesne dejavnosti. Dijaki imajo možnost sodelovati v različnih aktivnostih, ki jih vodijo pedagoški delavci v domu in zunanji sodelavci. Interesne dejavnosti omogočajo dijakom kreativno in koristno zapolniti čas, pridobiti nova znanja in veščine.
Športne dejavnosti

Najbolj obiskane dejavnosti v domu so povezane s športom. Športni objekti v neposredni bližini doma(športna dvorana,pokriti bazen)in v domu omogočajo dijakom vsakodnevno športno rekreacijo in organizirano vadbo pod vodstvom usposobljenih mentorjev v različnih individualnih oziroma skupinskih športih. V domu organizirano potekajo naslednje športne dejavnosti:

odbojka, nogomet, namizni tenis, strelstvo, šah, vadba v fitnesu, karate.

 Kulturno in umetniško ustvarjanje v domu ima že dolgo tradicijo. V domu deluje več krožkov in delavnic, ki omogočajo mladim pridobivanje novih znanj in spretnosti s področja likovne umetnosti, fotografije, oblikovanja in poslikave različnih materialov. Posebna pozornost je namenjena sodobnim medijskim umetnostim in znanjem, ki so povezani z razvojem informacijske tehnologije:

likovna delavnica, fotografska delavnica, rezbarska delavnica, izdelava vitražev, video in filmska dejavnost z vodenimi razgovori, izražanje z grafiti, kulturne prireditve, internet delavnica, računalniška dejavnost, delavnica učinkovitega učenja.

11   10

 

 

 

 

 

 

 

Delavnice ustvarjalnosti

 

Med letom potekajo delavnice ustvarjalnosti (slikanje na svilo, keramiko, izdelovanje vitražev, kozolcev, panjskih končnic, izdelkov iz slanega testa, jaslic ipd), ki jih vodijo vzgojitelji. Izdelke, ki jih oblikujejo iz različnih materialov, dijaki razstavljajo v domski jedilnici, vitrinah, skupnih prostorih.

Družabno življenje v domu
Družabno življenje v domu med drugim sooblikujejo tudi posamezne kulturne prireditve,božično-novoletni koncert, družabne dejavnosti ter domske zabave, ki se jih dijaki radi udeležujejo.

8    6

 

 

 

 

 

 

 

Likovna delavnica
Likovna delavnica predstavlja pomembno interesno dejavnost v dijaškem domu, saj omogoča razstavljanje del v domski galeriji P 19, najbolj nadarjenim omogoča tudi sodelovanje v likovnih kolonijah in natečajih.

Video in filmska dejavnost
Veliko povpraševanje je po filmskem krožku. Ogledu filma sledi vodena razprava o vsebini in sporočilu filma.

9 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostovoljna dejavnost

Čez celo šolsko leto sodelujemo z različnimi institucijami v kraju, z Občino Ruše, S Centrom za socialno delo Ruše (Dnevni center), VDC POLŽ-em, društvom SENA, društvi upokojencev in OŠ Janka Glazerja iz Ruš, z društvom Zavetje iz Lovrenca na Pohorju…

Naši dijaki  na različne načine pomagajo starejšim oziroma tistim, ki potrebujejo pomoč.

prostovoljstvo

 

 

 

 

 

 

Prostovoljec Dominik z veseljem zaigra varovankam dnevnega centra Centra za socialno delo Ruše (oktober, 2017).

prostovoljstvo1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustvarjalne delavnice v VDC Polž, enota Ruše (maj 2017).

Na vrh