DELO Z NADARJENIMI DIJAKI

Imenovana projektna skupina v sestavi: Tadej Vovko, Klavdija Podlesnik, Jelena Ž. Tement, Branka R. Hederih in Manja Tancer ter mentorji, profesorji in zunanji sodelavci skrbimo za pripravo in ponudbo programov ter dejavnosti za nadarjene dijake na naši šoli. 

 Kot koordinator opravim individualne razgovore z dijaki. Dijaki izrazijo želje, na katerih področjih bi želeli dodatno delo v obliki projektov, raziskovalnih nalog, tekmovanj … le-te nato posredujem mentorjem in razrednikom.  Sledijo še razgovori s starši in priprava dokumentacije.

 Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v šol. letu 2015/16:

·       raziskovalno delo,

·       medvrstniško učenje,

·       vključevanje naravnega govorca v VID,

·       mladinske delavnice,

·       priprave na tekmovanja,

·       kemijski eksperimenti,

·       likovni natečaji,

·       ekskurzije.

·        

OPERACIONALIZACIJO KONCEPTA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z NADARJENIMI DIJAKI V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU SI LAHKO PREBERETE NA INTERNETNI STRANI:

http://www.gimvic.org/projekti/nadarjeni/Operacionalizacija.pdf

 

Manja Tancer – koordinatorka nadarjenih

 

Na vrh