PROJEKT SOCRATES – COMENIUS 1 (2003/2004)

SOCRATES  je mednarodni program, ki ga finančno podpira Evropska unija. V okviru programa  SOCRATES obstaja več vrst mednarodnih projektov, eden od teh je COMENIUS 1, ki je namenjen mednarodnemu sodelovanju, sklepanju partnerstva med šolami, širjenju prijateljstva med mladimi v Evropi in druženju mladih, ki se izobražujejo v različnih šolskih sistemih.

Gimnazija in SKŠ Ruše je začela z aktivnostmi za pridobitev tega projekta že v letu 2001, ko smo navezali stike s šolo Adolfa Reichweina iz Marburga v Nemčiji. Odločili smo se za jezikovni projekt, pri katerem sodelujeta le dva partnerja, sodelovanje pa traja eno leto. Skupaj s partnersko ustanovo smo najprej določili cilje in vsebino projekta in uskladili prijavnici oz. prošnji za projekt. Naš projekt je bil potrjen aprila 2003 in takoj smo se začeli pogovarjati o konkretnih stvareh, pripravili smo okvirni načrt izvedbe projekta  ter določili natančen rok obiska  naših dijakov in učiteljev  v Marburgu. Dogovorili smo se, da bo 25 naših dijakov s tremi spremljajočimi profesorji  v času od  3.11. do  16.11. 2003 bivalo v mladinskem domu v Marburgu, v neposredni bližini partnerske šole, v kateri  bo potekala večina aktivnosti.  25 nemških dijakov in trije profesorji pa bodo bivali pri nas v dijaškem domu Ruše v času od 18. junija do 1. julija 2004.

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Izbrani projekt je jezikovni projekt, v katerem sodelujeta  ARS iz Marburga kot šola koordinatorica in GSKŠ iz Ruš kot partnerska šola.

Naziv projekta: Biološke in kemične raziskave vode v reki Lahn oz. višinskega barja na Pohorju in vode v reki Dravi.

Predmeti, zajeti v projektu:        tuji jeziki,

                                                                             kemija,

                                                       biologija,

                                                       okoljska vzgoja,

                                                       nove tehnologije,

                                                       spoznavanje kulturnega, socialnega in

                                                       političnega okolja partnerske šole

 

 Vsebina  in cilji  projekta: 25 nemških in 25 slovenskih dijakov bo skupaj s tremi nemškimi in tremi slovenskimi  učitelji in še nekaterimi sodelujočimi en teden opravljalo raziskave v naravi (jemanje vzorcev vode, iskanje živih organizmov, hitri testi) in en teden delalo v laboratorijih (kemične in mikrobiološke analize) in v računalniški učilnici (priprava  zbranega gradiva in rezultatov za sklepno predstavitev).

Majhne skupine, sestavljene iz nemških in slovenskih dijakov, bodo  s pomočjo kemijskih in bioloških raziskovalnih  metod ugotavljale kakovost vode v reki Lahni oz. Dravi in z biološkimi raziskovalnimi metodami raziskovale ekološki sistem, favno in floro višinskega barja na  Pohorju.  Vmes bodo udeleženci obiskali tudi nekaj strokovnih institucij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov v deželi gostiteljici. Tako bodo spoznali  tudi tujo kulturo in se jo naučili spoštovati. Hkrati bodo poglabljali znanje tujih jezikov. Dijaki bodo kljub jezikovnim razlikam  sodelovali med seboj, spoznali kulturno in socialno okolje tuje dežele, dobili vpogled v različna izobraževalna sistema in se seznanili z osnovnim besediščem. Predvidena je izdelava strokovnega slovarja v nemščini, angleščini in slovenščini. Z obstoječo računalniško opremo v Marburgu in Rušah ter z digitalno slikovno in tonsko obdelavo bodo dobljene rezultate predstavili javnosti (z izdelavo nemško-slovenskih spletnih strani, z video posnetki, prosojnicami power-point, plakati, razstavami, publikacijami in objavami v dnevnem tisku).

Že v času trajanja projekta bomo sproti preverjali  načrtovani potek projekta. Rezultate in v času projekta pridobljene izkušnje bomo kasneje koristno vključevali v pouk. Na koncu bomo ocenili rezultate dela na strokovnem, jezikovnem in didaktično-metodičnem področju.

V fazi priprave na projekt bodo sodelujoči dijaki pri pouku nekaj ur obravnavali teme projekta, se preko elektronske pošte predstavili tujemu partnerju in se seznanili s programom.

Naši dijaki že pri pouku nemščine dobijo delni vpogled v družbeni sistem, politiko in ekonomijo države partnerske institucije, nemški partner pa bo svoje dijake 20 ur pripravljal na življenje pri nas, medtem ko bo posredovanje osnov slovenščine možno šele med 14-dnevnim izvajanjem projekta v Rušah. Za to usposobljena učiteljica bo vsak dan 1 do 2 uri  uvajala dijake v jezik in slovnico in jim posredovala strokovne izraze.

Ob koncu projekta bomo izdelali poročilo o projektu in ocenili, ali so bili doseženi cilji projekta. 

Izvedba projekta:

 

NAŠ OBISK V MARBURGU

 

Zgoraj opisane cilje in vsebino projekta smo določili in uskladili že v času izdelave projektne dokumentacije oz. prošenj, ki smo ju poslali  svojima nacionalnima agencijama, natančen načrt za izvedbo prvega dela projekta v Nemčiji pa smo izdelali v mesecih pred odhodom v Marburg.

Načrt našega obiska  smo nato tudi v celoti izpeljali. Naši dnevi v Marburgu so bili pestri, polni aktivnosti vse od 8.00 do 15.30 ure. Potekali so tako, da smo tretji dan opravili delo na terenu, tj. jemali vzorce vode na treh različnih mestih reke Lahn, naslednja dva dni smo opravili kemične in biološke analize vzorcev v laboratorijih  ARS. Te smo nadaljevali  in dokončali v ponedeljek (2. teden obiska). Vmes smo  najprej na kot za tekmovanje pripravljenem mestnem rallyju spoznali mesto Marburg, bili  v mestni hiši na obisku pri županu, si  ogledali gozdno učno pot, natančno spoznali delovanje čistilne naprave…  Konec prvega tedna je bil namenjen daljši ekskurziji v Weimar, kjer smo spoznali del nemške zgodovine – svetlo in temno stran mesta – Weimar kot pomembno kulturno mesto Evrope in  mesto, na obrobju katerega je bilo v času nacizma koncentracijsko taborišče.  V drugem tednu smo obiskali še šolski biološki center  Biedenkopf, farmacevtsko industrijo  Behring Werke ter raziskovalni institut Max Planck.

Dijaki so svoje vtise sproti zapisovali in zbirali material za sklepno predstavitev. Pri delu so bili zelo samostojni, posvetovali so se med seboj, izmenjavali mnenja in izkušnje ter se tudi strokovno posvetovali z učitelji.

Sredstvo komunikacije so bili angleški, nemški in slovenski jezik. Navodila za kemijske in biološke analize so bila napisana v angleščini, učitelji so dajali navodila delno v angleščini in nemščini, naši učitelji pa tudi v slovenščini. Dijaki so za medsebojno komunikacijo in reševanje zastavljenih nalog uporabljali vse tri jezike in tako utrjevali ustno in pisno izražanje.

Cilj je bil uresničen s sklepno prireditvijo (14.11.), ko so  slovenski in nemški dijaki skupno predstavili rezultate dela. Te predstavitve so se udeležili: župana obeh občin, g. Egon Vaupel in g. Vili Rezman, ravnatelja obeh šol, g. Norbert Herlein in g. Marjan Kukovič, pomočnica našega ravnatelja ga. Jelena Žnidarič, vsi sodelujoči učitelji in učitelji ARS, predstavniki firm, v katerih so delno zaposleni sodelujoči dijaki, predstavniki šolskih oblasti in predstavniki tiska.

Po uvodnih nagovorih obeh županov, ki sta poudarila pomen takšnih mednarodnih projektov za povezovanje evropske mladine in njihovo sodelovanje, sta ravnatelja svečano podpisala sporazum o sodelovanju med šolama in si izmenjala darila.

Potem so prišli na vrsto dijaki, ki so po skupinah (7 skupin) predstavili svoje štirinajstdnevno delo, rezultate raziskav, svoje vtise o obisku strokovnih institucij in nazadnje še vtise o Weimarju in Buchenwaldu.

Nekaj dijakov je rezultate dela prikazalo na plakatih, večina pa jih je sodelovala pri izdelavi prosojnic power-point in pri ustni predstavitvi, ki je potekala v nemškem, angleškem in slovenskem jeziku. Vsi dijaki so se zelo potrudili in v celoti potrdili naše zaupanje v njihovo znanje. Navajali so se na javno nastopanje in, kar je tudi zelo pomembno, med delom so uživali, se še bolj zbližali in bili zadovoljni, da so lahko sodelovali.

Vse, kar so v 14 dneh počeli, so posneli s kamero in fotografskim aparatom, tako je nastala obsežna zbirka fotografij in 4 videokasete, nekaj plakatov, slovar strokovnih besed itd.. Zbrani material smo uporabili za predstavitev projekta pri nas -  v času projektnega tedna ob 10. obletnici Gimnazije Ruše    služil pa bo tudi za obogatitev učnega procesa v šoli.

Ob zaključku prvega dela projekta so sodelujoči dijaki napisali kratko poročilo oz. izrazili  svoje vtise in mnenja. Del teh smo objavili na šolski spletni strani ter v šolskih glasilih Habitus in KLICK. Že v Marburgu so izpolnili evalvacijski vprašalnik, v katerem so projekt ocenili zelo pozitivno. Imeli so možnost preživeti nekaj časa v prelepem nemškem mestu in se družiti s svojimi vrstniki druge narodnosti. Z bivanjem v deželi, katere jezika se učijo, s svojim projektnim delom in z ogledi mest, znamenitosti in institucij so  obogatili svoje znanje.

 

GOSTJE IZ MARBURGA V RUŠAH

 

Že na začetku leta 2004 smo sodelujoči učitelji nadaljevali z aktivnostmi in začeli pripravljati drugi del projekta, ki je trajal  od 18.6. do 1.7.2004.

Obe učiteljici, ki sta sodelovali na strokovnem področju (za biologijo gospa prof. Spomenka Tkalec in za kemijo gospa mag. Jožica Gibičar-Gert), sta pripravili dokaj obsežna navodila za delo.

Nemški gostje so prispeli  v soboto, 18.6. ob 10. uri. Pričakali smo jih na tradicionalen način – z rdečim nageljnom, kruhom, soljo in igranjem na citre. Gostje so bili navdušeni.

Nato smo se vse dni držali zastavljenega načrta in zdaj lahko ugotovimo, da smo izpolnili večino načrtovanega, le pri obeh izletih nam je ponagajalo vreme, tako da je v obeh primerih uspel le »podzemni« del  (rudnik Mežica – 20.6. in Postojnska jama – 25.6.), medtem ko smo morali vzpon na Uršljo goro  in ogled Vintgarja povsem opustiti, Blejsko jezero pa smo si ogledali kar iz avtobusa.

Na srečo nam je bilo vreme bolj naklonjeno pri opravljanju bioloških in kemijskih raziskav na Ribniškem jezeru, kjer smo tri dni spoznavali geografske značilnosti Pohorja, raziskovali rastlinstvo pohorskega barja in pohorskih travnikov (planj), določali organizme v Ribniškem jezeru (plankton in živali na vodnih rastlinah), primerjali rastlinske organe enokaličnic in dvokaličnic, izvedeli vse o lišajih kot bioindikatorjih onesnaženosti zraka, spoznavali žuželke Pohorja, mikroskopirali organe vodnih rastlin, ocenjevali kakovost voda, opravljali biološko analizo vode in kemijske hitre teste prsti in vode. Zadnji dan bivanja na Pohorju smo obiskali gozdno učno pot v Josipdolu, kjer smo izvedeli veliko zanimivega o naših gozdovih ter o razvoju steklarstva in kamnoseštva v tem kraju.

Na gozdni učni poti nas je obiskal novinar Zmago Ajhmajer, ki je za Radio Maribor pripravil kratko reportažo o našem delu in posnel nekaj izjav naših gostov. Pri jemanju vzorcev vode iz potoka Velka  pa nas je posnela ekipa mariborske TV  - Tele M.

V četrtek, 24.6., smo po vrnitvi v Ruše na treh mestih v okolici šole vzeli vzorce vode za kemijsko analizo, opravili nekaj hitrih testov ter izmerili temperaturo vode, pH-vrednost, električno prevodnost, vsebnost kisika itd.. Po vrnitvi s petkovega izleta na Bled in v Postojnsko jamo smo v soboto v šolskem laboratoriju nadaljevali s kemijskimi analizami. Opravili smo kompleksometrično analizo vode, ugotavljali kemijsko potrebo po kisiku, določali trdoto vode ter vsebnost fosfatov, nitratov in amonija.

Nedelja je bil dan počitka, goste smo odpeljali v Terme Ptuj, kjer so izkoristili sončen dan in nekateri kar preveč pordeli …

V ponedeljek smo zamenjali skupine pri izvajanju kemijskih analiz in zapisali rezultate vseh poskusov na računalnik, popoldne pa skočili še do Zavoda za zdravstveno varstvo, da smo naše rezultate preverili oz. primerjali z njihovimi.

V torek smo že začeli pripravljati zaključno predstavitev. Razdelili smo se v deset skupin, vsaka skupina je morala pripraviti poročilo o določeni temi. Popoldne smo si ogledali še proizvodnjo kozmetičnih izdelkov in pralnih sredstev v tovarni Henkel v Mariboru, kjer so nas zelo lepo sprejeli in celo obdarili.

S pripravami na zaključno prireditev smo nadaljevali še v sredo dopoldne, popoldne pa nas je čakala najtežja naloga – naše delo predstaviti javnosti. Ob 15. uri smo se vsi  -  sodelujoči dijaki, ravnatelja obeh partnerskih šol, župan Ruš, gospod Vili Rezman (marburški župan g. Vaupel žal ni utegnil priti, poslal pa je pozdrave in darilo), drugi učitelji naše šole in nekateri povabljeni (žal ne vsi)  -  zbrali  v  GSKŠ Ruše, kjer sta najprej oba ravnatelja ponovno (simbolično) podpisala sporazum o sodelovanju in povedala nekaj besed. Navzoče  je nagovoril tudi župan Ruš. Sledil je nadvse prisrčen del predstavitve, ko so si dijaki izmenjali darila, za spomin na  skupaj preživete dni. Naši dijaki so svojim novim prijateljem podarili ročno poslikane rutice, na katerih je bilo napisanih nekaj osnovnih slovenskih besed, ki so se jih nemški dijaki v času bivanja pri nas naučili.

Nato so dijaki opravili še najtežji del -  v treh jezikih so predstavili svoje dvanajstdnevno delo. Prisotni so bili presenečeni nad tem, koliko so dijaki v tem  času naredili.

Za učitelje, ki smo pri tem projektu sodelovali, je to nova in bogata izkušnja, saj smo se pri tem tudi sami veliko naučili. Predvsem smo spoznali, da znajo dijaki veliko stvari zelo uspešno opraviti sami, v sproščenem vzdušju, da je naša naloga le, da jih pri delu usmerjamo in nadzorujemo in jim pri morebitnih težavah svetujemo.

Projektno delo nam je omogočilo poleg širitve strokovnega znanja na področju kemije, biologije in ekologije tudi komunikacijo v tujih jezikih. Dijaki so se kljub jezikovnim razlikam naučili sodelovati z dijaki iz tuje dežele, spoznali njihovo kulturno in socialno okolje, obenem pa v tujem jeziku posredovali tudi svojo kulturo.

Na koncu smo bili enotni v oceni, da bi se dalo kaj še bolje narediti, da pa je bil naš osnovni cilj dosežen. Zato lahko ta projekt v celoti  zelo pozitivno ocenimo.

Na koncu se v svojem imenu in v imenu GSKŠ Ruše zahvaljujem vsem, ki so kakor koli sodelovali pri projektu in prispevali k temu, da je bil uspešno izpeljan.

 

Danica Marušič, koordinatorica projekta

 

 

Ruše, 24.8.2004

Na vrh