NALOGE DEŽURNEGA DIJAKA

 

 • Dežurstvo je obveznost dijaka, zaradi katere lahko izostane od pouka največ enkrat mesečno.
 • Za organizacijo dežurstva je odgovorna knjižničarka.
 • Namen dežurstva je skrbeti za VARNOST ŠOLE in RED pred in v šoli. Dežurni dijaki o ugotovljenih nepravilnostih nemudoma obvestijo dežurne učitelje, varnostnika šole oz. vodstvo šole.
 • Ob začetku dežurstva se dežurni dijak javi dežurnemu učitelju.
 • Za redno opravljanje dolžnosti dežurnih dijakov odgovarjata dežurna učitelja.
 • Dežurni dijak nastopi dežurstvo ob 7.55  in ga konča ob 14.15.  Zamenjava dežurnega dijaka je dovoljena le v izjemnih primerih (pisno preverjanje znanja, zdravstvene težave) ob soglasju dežurnega učitelja.
 • Dežurni dijak sedi pri dežurni mizi pri glavnem vhodu in ne sme zapuščati svojega mesta.  Dijak je dolžan nadzirati vhod v šolsko stavbo in skrbi za preglednost dežurnega prostora. Svoja opažanja beleži v mapo dežurstva, katero prevzame na začetku dežurstva v tajništvu in jo po končanem dežurstvu vrne v tajništvo ali zbornico.
 • Na delovnem mestu dežurnega dijaka je prepovedana uporaba prenosnih računalnikov, mobitelov in ostalih elektronskih naprav.
 • V dežurno mapo se za vsaki dan ob pričetku dežurstva zapiše ime in priimek dežurnega učenca in dežurnih učiteljev, ob koncu dežurstva pa uradne zabeležke potrdijo z lastnoročnim podpisom.
 • V času malice dežurni dijak pomaga dežurnemu učitelju v jedilnici dijaškega doma:
 • ob 10.15 uri odide en dežurni dijak v jedilnico dijaškega doma;
 • zapiše priimek in ime ter razred dijaka-inje, pri katerem se pojavi težava pri registraciji malice in ga napoti k pedagogu;
 • v jedilnici ostane do prihoda dežurnega učitelja.
 • Dežurni dijak je dolžan voditi evidenco obiskovalcev šole. V ta namen je dolžnost dijaka, da za obiskovalca zapiše:
  • priimek in ime
  • čas obiska
  • namen obiska
  • iskano osebo
 • Dežurni dijak spremlja obiskovalca do iskane osebe.
 •  V kolikor obiskovalec šole ne bi hotel dati zahtevanih podatkov,  dežurni dijak o tem takoj obvesti tajništvo šole ali dežurnega učitelja.
 • Dežurna mapa je uradni dokument šole, zato je vanjo prepovedano zapisovati neuradne vsebine ali iz nje trgati liste. Zanjo odgovarja dežurni dijak.

                                                                                                                                           Ravnatelj GSKŠ Ruše:

                                                                                                                                            Marjan Kukovič, prof.

 

 

 

Na vrh