Odsotnost dijaka od pouka so starši/skrbniki in vzgojitelji dolžni sporočiti razredniku še isti dan, ko dijak manjka pri pouku, najkasneje pa v treh delovnih dneh in to med 7.00 in 8.00 zjutraj na telefon 63-00-800.

Če je dijak odsoten od pouka in se v tem času nahaja v dijaškem domu, njegovo odsotnost sporoči razredniku dežurni vzgojitelj, opravičilo pa napišejo starši ali zdravnik.
Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, o vzroku odsotnosti dijaka obvestijo šolo najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti,  na predpisanem obrazcu šole,  sicer je odsotnost neopravičena.
Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prejšnje alinee, razrednik oz. šola o odsotnosti dijaka obvesti starše najkasneje v štirih delovnih dneh od prvega dne odsotnosti, razen, če se s straši ni drugače dogovorila.
Če dijak pogosto izostaja od pouka, ima razrednik pravico zahtevati, da starši ali skrbniki sami osebno opravičijo vsak izostanek dijaka na prvi razrednikovi dopoldanski govorilni uri po prihodu dijaka v šolo, sicer se zamujene  ure štejejo kot neopravičene.
Obisk vaj pri strokovnih predmetih mora biti najmanj 80 %, da lahko dijak pridobi oceno. Dodatno izvedbo vaj dijak plača.
Zdravniške preglede mora dijak praviloma opraviti izven pouka.
Za vnaprej predvidene celodnevne izostanke mora dijak dobiti predhodno dovoljenje razrednika.
Če dijak pride samo k uri pisnega ocenjevanja (šolska naloga, test), sicer pa ni bil pri pouku, ne sme pisati. Če učitelj tako navzočnost ugotovi po učni uri, se dijakova naloga ne oceni.
Dijaku lahko izjemoma dovoli odsotnost od pouka: učitelj od svoje učne ure (odsotnost mora biti naknadno pisno opravičena), razrednik do 3 dni na podlagi pisne vloge z obrazložitvijo, ravnatelj nad 3 dni, na podlagi pisne vloge z obrazložitvijo.
V primeru dijakovih zdravstvenih težav ali poškodb, dijaka pospremimo k pedagogu ali v tajništvo šole, kjer vzpostavimo stik s starši dijaka ali zdravstveno službo. Oboleli ali poškodovani dijak ne sme sam, brez spremstva staršev, učitelja ali drugih zaposlenih na šoli, zapustiti šole. Starši pridejo osebno po dijaka in se oglasijo pri klicatelju, lahko pa na začetku šolskega leta za nepredvidljive dogodke pooblastijo drugo osebo. V kolikor so starši obolelega ali poškodovanega dijaka nedosegljivi, dijaka do zdravnika pospremi nekdo od učiteljev  ali zaposlenih na šoli. Za nujna zdravstvenega stanja je potrebno klicati nujno medicinsko pomoč na telefonsko številko 112 in o tem obvestiti starše dijaka ter vodstvo šole.
Odsotnosti od OIV morajo dijaki nadomestiti v času izven pouka do 31. avgusta v tekočem šolskem letu, sicer niso izpolnili obveznosti po programu.

Na vrh